Lions gemensamma projekt

Sight First/Bota botbara ögonsjukdomar

”Följ med mig så skall jag lära dig att göra en del av de saker, som du gjorde förr, när du kunde se” Citatet är hämtat från den världsberömda författarinnan Helen Kellers tal, själv döv och blind, vid Lions världsmöte år 1925. I detta tal vädjade Helen Keller om stöd för världens blinda. hennes tal, hon hade lärt sig tala trots sin blindhet och dövhet från ettårsåldern, väckte ett sådant uppseende att medlemmarna beslöt att synvård och arbetet för de blinda sklile bli en av organisationens viktigaste aktiviteter framöver.

Så har det förblivit.

Idag går kampen mot blindhet vidare genom ”Sight First”, Lions Clubs Internationals synvårdsprogram. Det är det mest omfattande program, som organisationen åtagit sig för att förhindra blindhet.

Sight First-projekt inriktas på ledande orsaker till blindhet på lokal eller nationell nivå, som leder till en betydande minskning av antalet människor som drabbas av sådan ”onödig” blindhet, som går att förebygga eller bota. Cirka 42 miljoner människor är blinda världen över. 80 % av dessa är onödigt blinda – och antalet ökar oavbrutet.

Vanligaste orsaken är ”flodblindhet”, som kan botas med tillförsel av A-vitamin.

Mellan 1992 och 2005 satsade organisationen 175 miljoner USD på att bekämpa blindheten över hela världen. Man hade projektplatser i 88 länder på fem kontinenter.

Organisationen färdigställde 136 ögonkliniker/sjukhus.

Över 3 200 000 gråstarrsoperationer gjordes samt mer än 36 100 000 behandlingar av av flodblindhet, som beror på en filarie-parasit, som överförs till människor från mygg. Om man inte behandlas kan parasiterna invadera ögonen och ge blindhet.

12 798 personer utbildades som ögonvårdspersonal.

Exempel på Sight First framgångar:

  • Har förebyggt så att inte 24 miljoner människor drabbats av allvarlig synförlust.

  • Har tillhandahållit 65 miljoner behandlingar mot flodblindhet.

  • Har återställt synen på 4,6 miljoner människor med grå starr.

  • Har förbättrat ögonvården för hundratals miljoner människor.

  • Har i samarbete med Världshälsoogranisationen lanserat världens första satsning för att bekämpa att barn blir blinda. 30 ögonvårdscentra för barn kommer att byggas.

Glasögoninsamling

I nästan varje hem i landet ligger fullt brukbara glasögon som ägaren ”vuxit ur”. Dessa kan emellertid komma till nytta i länder, där behovet av glasögon är stort, men de ekonomiska möjligheterna att skaffa sådana små eller inga alls.

Därför togs iniativet till glasögoninsamlingen av Lions Sverige för ca 25 år sedan. Begagnade glasögon samlades in från hela landet av lionklubbar och skickades till Stefanskolan, Borensberg, som var en optikerskola.

Stefanskolan har upphört med optikerutbildningen, varför Lions Sverige har skrivit ett samarbetsavtal med den ideella föreningen Vision For All.

Katastrofhjälp och tält

Vad är Sveriges Lions katastrofberedskap ?

Vid riksmötet i Norrköping 1984 beslutades att Sveriges Lions Katastrofberedskap skulle inrättas. Fonden har till uppgift att snabbt och effektivt kunna tas i anspråk vid katastrofer typ jordbävningar, översvämningar, svält med mera.

”Bring Quality to Life” är samlingsnamnet på den aktivitet där Lions i samarbete med MSB (myndigheten för samhällskydd och beredskap) försöker göra livet bättre för nödlidande efter en naturkatastrof.

Lions köper in tält i mån av tillgång på ekonomiska medel och ambitionen är att det skall finnas cirka 500 donerade tält i lager hos MSB för att användas vid katastrofinsats.

Du kan stödja tältprojektet på bankgiro 785 -7899-. Märk inbetalningen med ”BQL”.

Kamp mot droger

Stöd till ungdomar

Av problem, som är aktuella i dagens samhälle, speciellt bland ungdomen, är utan tvivel narkotika- och alkoholmissbruk de mest destruktiva.

Lions arbetar i första hand på lång sikt för att eliminera narkotika- och alkoholmissbruk genom förebyggande verksamhet och information samt opinionsbildning.

Det drogförebyggande arbetet kan ske på olika sätt, ofta genom projekt på lokal eller distriktsnivå.

Lions Quest-programmet förbereder ungdomarna så att de på ett effektivt sätt kan möta de erfarenheter de gör under sin uppväxttid och de problem de som vuxna kan möta.

Målet är att ge undomarna ökat självförtroende, få lära sig att sätta mål och fatta sunda beslut som är till glädje både för dem själva och samhället.

Sponsrar narkotikasökhundar

Lions sponsrar Tullverket med narkotikasökhundar. Detta görs för att Tullverket ska få fler narkotikasökhundar, då dessa bidrar till stort samhällsvärde. Sedan 2006, då Lions började sponsra narkotikasökhundar har dessa nu gjort beslag av narkotika som har ett beräknat samhällsvärde på 683 miljoner kronor. Samhällsvärdet är en beräkning av de skadeverkningar som narkotikan skulle bedömts göra, om den hade kommit ut på marknaden. I detta samhällsvärde ingår marknadsvärdet men även lidande och kostnader för det offentliga från brottsoffer, sjukhusvård med mera. Lions har fram till i år sponsrat totalt 28 hundar. Läs mer här.

Lions samlar in just nu till Water Means Life projektet. Målet med projekt: Att ge barnen och deras familjer rent vatten i Bari-regionens byar, som ligger i Puntland (nordöstra Somalia), där lever c:a 150 000 människor. Senare under 2019 kommer nästa fasen av De Glömda Barnen.